Προτεινόμενα Συμβατικά Κάτω Όρια Αμοιβών Μηχανικών

Ανάρτηση των προτεινόμενων ελαχίστων ορίων αμοιβών μηχανικών για μελέτες, επιβλέψεις και εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον κώδικα αμοιβών του ΤΕΕ στα ελληνικά και στα αγγλικά:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΤΩ ΟΡΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.pdf

SUGGESTED MINIMUM LIMITS OF ENGINEERS PAYMENTS.pdf